Kan Grubu Kanserin Prognozunu Etkiliyor Olabilir

| Zehra Gençkurt |

Over kanseri, dünyada en sık teşhisi konulan 7. kanser türüdür ve kadınlarda kanser ilişkili ölümlerde 5. sıradadır. Çeşitli risk faktörleri, aile hikayesi, kansere zemin oluşturan yaşam tarzı gibi nedenler kanser riskini belirlemektedir. Erken teşhis taraması yapılamadığı için vakaların %85’i ileri evrede teşhis edilmekte ve ileri evre hastaların 5 yıllık sağ kalım oranları %30 gibi düşük bir değer göstermektedir.

Sağ kalımla ilişkili birkaç faktör arasında hücrelerin farklılaşma derecesi, Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonuna (FIGO) göre belirlenen evre ve cerrahi girişim sonrası rezidüel hastalık sayılabilir. Kanser üzerine yapılan bazı çalışmalarda çeşitli kanser türleri ile kan grupları arasındaki ilişkiye odaklanılmıştır. Bu konuyla ilgili yeni yapılan bir araştırmada [J Cancer. 2019; 10(26): 6754–6760] over karsinomlu kişilerde AB0 kan grubunun hastalığın gidişatına ve genel sağ kalıma etkisi incelenmiş.

Şubat 2007 ile Şubat 2016 arasında Dünya Sağlık Örgütünün sınıflandırma standartlarına uygun olarak patolojik teşhis konmuş 941 over karsinomlu hasta kaydedilmiş. Hastaların genel sağ kalımı  Log-Rank testi ve Kaplan-Meier metodu ile değerlendirilmiş. Oluşturulan eğrilerde kanda B antijeni bulunduran bireylerin genel sağ kalımının A ve 0 kan grubu bireylere göre daha kötü olduğu ortaya çıkarılmış. Hastalığın farklı evrelerinin B kan grubundan nasıl etkilendiğini değerlendirmek için hastalar FIGO evrelerine göre sınıflandırılmış. B kan grubu olup I. ve IV. evrede olan hastalar ve menopoz geçirmiş olanların genel sağ kalımının daha kötü olduğu görülmüş.

AB0 geni over kanserinde sık sık delesyona uğrayan bir gen bölgesidir. AB0 gen ekspresyonunu genin promoter bölgesinin hipermetilasyonu etkiler, bu ise tümör progresyonuyla ilişkilidir. Bu genin hipermetilasyonu, tümöre bitişik olup hiperplazi ve displazi gösteren dokularda yani kanser gelişiminin erken evresinde görülür. Araştırmacılar bu sebeple birinci evredeki hastalarda B antijenini kötü bir sağ kalımla ilişkilendirmiştir.

Over kanseri ile AB0 kan grupları arasındaki ilişkiyi inceleyen farklı çalışmalardan bu araştırma ile farklı sonuçlara ulaşanlar da mevcut. Bu tutarsızlığın sebepleri olarak, incelenen insan toplulukları arasındaki ırksal farklılıklar, farklı değişkenlerin hesaba katılmaması ya da tek hastane tabanlı kontrol gruplarının kullanılmasının etkin olduğu gösterilmiştir.

Dolayısıyla bu tür hataların popülasyon genelindeki kan grubu dağılımını doğru bir şekilde yansıtılmasını engellediği düşünülmüştür.

Araştırmanın sonuçlarına göre B antijeni ile over kanserinin klinik seyri arasında olası bir ilişki görülmüştür. Yine de bütün çalışmalar göz önüne alındığında ortaya çıkan çelişkili sonuçlardan bu ilişkinin değerlendirilmesine ivedilikle ihtiyaç duyulmaktadır. Kan grupları ile kanserin prognozunun belirlenmesine dair potansiyel mekanizmaların araştırılması da ayrıca gereksinim duyulanlar arasında yer almaktadır.

admin

H. deneme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir